۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۱, یکشنبه

قانونپوه سرور دانش معاون رئیس جمهور جنرال مراد علی مراد را به حیث معین ارشد امور امنتی به کارمندان وزارت داخله معرفی کرد


جنرال مراد علی مراد معین ارشد امور امنیتی وزرات داخله، جانان بارکزی معاون اول، امین الله کریم معین اداری و عبدالخلیل بختیار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله که به تازگی به این پست ها گماشته شده اند، قبل از ظهر امروز یک شنبه 31 ثور 1396، توسط استاد سرور دانش معاون رییس جمهور معرفی شدند.
استاد دانش در محفلی که به همین منظور با شرکت هیأت رهبری وزارت های داخله و دفاع، اعضای شورای ملی و دیگر مقامات دولتی برگزار شده بود، ضمن درود به روان شهدای نیروهای امنیتی و اظهار قدر دانی از زحمات معینان پیشین وازرت داخله، تقرری های جدید را تبریک گفته افزود که در شرایط کنونی، برای تجدید قوا، جلوگیری از فرسودگی و خستگی نیروها، ضرور است که تغییر و تبدیلی صورت گرفته و اشخاص تازه نفس مسئولیت را به دوش گیرند.
معاون رییس جمهورگفت پولیس از یکسو مظهر اعمال اقتدار و حاکمیت دولت و از سوی دیگر نیروی خدمتگذار جامعه و مردم است که در محور تأمین نظم عمومی، تأمین عدالت و حاکمیت قانون وظایف بنیادی به عهده دارد. وی اما نقش نیروهای پولیس را در تأمین امنیت جامعه مهم خوانده گفت: پولیس مکلف است که تدبیری را کار گیرد که از جان و مال شهروندان حراست شده و زمینه استفاده آنان نسبت به حقوق و آزادی های عمومی فراهم گردد.
استاد دانش با اشاره به مکلفیت پولیس در تأمین عدالت و حاکمیت قانون گفت که پولیس مطابق قانون در مقابله با جرایم، وظایف چون جلوگیری وکشف جرم، تطبیق فیصله های قطعی محاکم و بازپروری مجرمین و نگهداری آن ها در محلات سلب آزادی به عهده دارد و ما در صورتی موفق به تطبیق عدالت و حاکمیت قانون خواهیم شد که پولیس ما بتواند در هر یک از این موارد به صورت دقیق، مسلکی و سازنده عمل کند.
وی ضمن تأکید به بی طرفی و غیر سیاسی بودن پولیس تصریح کرد که فعالیت ها و تصمیم گیری ها بر اساس تعلقات حزبی، قومی، لسانی و سمتی، بزرگترین چالشی است که می تواند پولیس را از مسیر اصلی آن باز دارد. از این جهت غیر سیاسی ساختن پولیس وملی ساختن پولیس از مهم ترین اولویت های وزارت امور داخله است.
معاون رییس جمهوراز وزارت داخله خواست که ضمن اصلاح سیاست کدری خود، تسلیم فشارها و واسطه ها نشده و در تعیینات همه منسوبین خود، به شایستگی و معیارهای قانونی توجه کند. وی در باب مبارزه اداری نیز گفت: پولیس نهادی است که باید با فساد به عنوان یک جرم مبارزه کند و این می طلبد که قبل از هر جای دیگر، صفوف داخلی پولیس از فساد پاک شود.
استاد دانش ضمن تأکید به مسلکی بودن پولیس و ضرورت ارتقای ظرفیت در همه سطوح آن افزود که امروزه مجرمین و دشمنان کشور از پیشرفته ترین ابزارها و تاکتیک ها استفاده می کنند و ما در مبارزه با آنان وقتی می توانیم موفق شویم که پولیس نیز از پیشرفته ترین شیوه ها استفاده کند و این میسر نیست مگر با افزایش قابلیت های پولیس.
معاون رییس جمهور گفت: در کنار موفقیت ها و پیشرفت های که در وزارت امور داخله صورت گرفته اما خوب است که برای اصلاحات بیشتر، کاستی و ضعف های کار خود را نقد کنیم. بیایید دست به دست هم بدهیم و یک برنامه اصلاحی جامع و همه جانبه را در پولیس به اجرا بگذاریم و اثبات کنیم که شایعات رنگارنگ در باره پولیس بی بنیاد است؛ شایعاتی که گاهی حتی در رسانه های داخلی و خارجی هم مطرح می شود که گویا رتبه ها و بست های پولیس در مقابل پول فروخته می شود! و گویا ترفیعات و عزل و نصب ها در وزارت امور داخله شفاف نیست گویا این که هزاران پولیس خیالی در تشکیل پولیس وجود دارد و گویا این که به معاشات و اعاشه سربازان خیانت می شود و گویا این که قراردادها و تدارکات وزارت امور داخله شفاف نیست و گویا این که مرمی و مهمات پولیس فروخته می شود.
در این برنامه تاج محمد جاهد وزیر امور داخله، جنرال مراد علی مراد معین ارشد امنیتی آن وزارت و جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله نیز سخنرانی کرده و هریک ضمن تعهد به انجام وظایف محوله، بر مبارزه جدی با فساد در چارچوب وزارت داخله و جنگ با دشمنان مردم افغانستان درسنگر دفاع از مردم تأکید کردند.
هیأت رهبری وزارت داخله اطمینان دادند که با توجه به رهنمود های ارائه شده از سوی هیأت رهبری حکومت وحدت ملی، بر بی عدالتی و نا رسایی های موجود در صفوف نیروهای پولیس و همچنین وزارت امور داخله نقطه پایان بگذارند.

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۶, سه‌شنبه

دست کم 30 تن کشته و بیشتر از 300 تن پناهجویان افغان در ترکیه زخمی گردیده است

وضعیت رقت بار افغانها در شهر استانبول ترکیه
کردها در شهر استانبول ترکیه در منطقه سلطان چپلی با ضرب چاقو و دیگر اسلحه سرد دست کم 30 پناهجوی افغان را کشته و بیش از 300 تن دیگر را زخمی کرده است.
فرستنده نعمت الله احمدی "سلطان چبلی" استانبول ترکیه

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه

استاد دانش: روند اصلاحات در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تسریع یابد


امروز یک شنبه 24 ثور 1396، نادر نادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با استاد دانش معاون ریییس جمهور دیدار نموده و از نحوۀ فعالیت، روند اجراآت کاری و چالش های پیش روی آن کمیسیون، به ایشان گزارش داد.
آقای نادری گفت که حد اکثر تلاش خود را به کار می بندد تا مشکلات و چالش های را که کمیسیون اصلاحات اداری با آن مواجه هست، از میان برداشته یا به حداقل برساند،اما دراین زمینه به همکاری های جدی ادارات ذی ربط دولتی و همچنین حمایت قاطع هیأت رهبری حکومت وحدت ملی نیاز است.
معاون رییس جمهور ضمن ابراز خرسندی از توجه آقای نادری به حل مشکلات موجود در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، از وی خواست تا روند اصلاحات را سرعت ببخشد. وی مدیریت پروسه جذب داوطلبان اداره تذکره الکترونیکی توسط کمیسیون اصلاحات اداری را یک نمونه عالی خوانده گفت امیدوار است که در دیگر موارد نیز همین گونه شفاف و قانون مدارانه عمل شود.
استاد دانش همچنین گفت که برای تسریع روند اصلاحات، هرچه زودتر کمیشنران جدید کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی شده، تعدیل قانون خدمات ملکی درکل ویا حد اقل مواردی که اولویت عاجل دارد، به زودی روی دست گرفته شود.
آقای نادری ضمن تعهد به تطبیق تسریع روند اصلاحات، وعده سپرد که تلاش می کند هدایات معاون رییس جمهور را در زمینه های یاد شده که به منظور بهبود امور کمیسیون مطرح شده است هرچه زودتر اجرایی سازد.
"دفترمطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری"

امنیت ملی یک گروه بزرگ 9 نفری اختطافچی را در کابل بازداشت نمود


منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات هدفمند یک گروه 9 نفری اختطاف‌چی را به سر گروپی اسامی سید مصطفی اکبری مشهور به آغا صاحب فرزند سید اکبر همراه با 8 تن دیگر از همکارانش از ساحه ناحیه یازدهم شهر کابل بازداشت نموده اند.
بازداشت شده گان هریک :
- سید مصطفی اکبری سرباند گروپ اختطافچی 
- ادریس فرزند محمد عمر عضوی کلیدی گروپ
- عبدالفرید فرزند عبدالنبی مسؤل نگهداری پریسا اختطاف شده
- دل آغا مشهور به بریالی فرزند محمد نعیم مسؤل نگهداری شخص اختطاف شده 
- پرویز فرزند نورعلم عضو گروپ
- سید جمال مشهور به مسعود فرزند سید اکبر حمایه کننده مالی گروپ
- حکمت الله فرزند آقا جان عضو گروپ
- محمد ظریف فرزند محمد شفیع مسؤل مالی گروپ
- فهیمه بنت سید اکبر انتقال دهنده
اعتراف نموده اند که یک طفل پنج ساله بنام پریسا را 23روز قبل به هدف اخذ مقدار 105 هزار دالر امریکائی از فامیلش اختطاف و جهت پنهان نمودن، وی را به کشور پاکستان انتقال داده بودند و قصد داشتند تا مقدار پول متذکره را، از نزد پدر پریسا در کابل دریافت نمایند.
بازداشت شده گان که یک گروه حرفه ئی اختطاف‌چی بودند در عملیات پیچیده نیرو های امنیت ملی از ولایات ننگرهار و شهر کابل بازداشت و طفل خورد سال از چنگ شان آزاد و تسلیم فامیلش گردیده است.
پدر پریسا ضمن قدر دانی از تلاش های منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی بخاطر بدست آوردن دو باره دخترش، از مراجع عدلی و قضائی می خواهد تا اختطاف‌چیان بازداشت شده را به جزای اعمال شان برسانند.
"ریاست عمومی امنیت ملیNDS"

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۲, جمعه

انفجار ماین در کابل چهار کشته و زخمی برجاگذاشت

مسئولان امنیتی کابل می‌گویند در نتیجه انفجار یک ماین چسپکی در یک موتر مربوط به ریاست آبرسانی، دو تن کشته و دو زخمی برجای گذاشته است.

محمد سالم الماس، رییس تحقیقات جنایی کابل می‌گوید که این رویداد صبح امروز در منطقه مکرویان کهنه و در برابر وزارت کار و امور اجتماعی رُخ داده است.
رییس تحقیقات جنایی فرماندهی پلیس کابل می‌افزاید که قربانیان این رویداد افراد ملکی اند و تا کنون عاملان آن شناسایی نشده است.
این درحالیست که در این اواخر استفاده از بمب‌های چسپکی در عراده جات و وسایط نقلیه در شهر کابل به طور فزاینده افزایش یافته و تا کنون ده‌ها واسطه نقلیه که اکثر شان مربوط به مقام‌های دولتی بودند هدف انفجار این نوع ماین‌ها قرار گرفته‌اند.
"خبرگزاری افق"

دومین روز اجلاس سیاسی - مشورتی حزب وحدت اسلامی افغانستان که در کابل بر گزار شد


استاد سرور دانش معاون ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر جمعه ۲۲ ثور ۱۳۹۶ در دومین روز اجلاس سیاسی - مشورتی حزب وحدت اسلامی افغانستان که در کابل بر گزار شد سخنرانی کرده و با بر شمردن محور ها و اولویت های مهم سیاسی اجتماعی به لحاظ ملی و مردمی، به سیاست خرد محور و اتحاد و هماهنگی سیاسی در جهت تامین منافع مردم و جایگاه سیاسی آنان تاکید ورزید. 

در این جلسه که با حضور جمع کثیری از مسوولان و هوا داران حزب وحدت اسلامی افغانستان بر گزار شد، معاون رییس جمهور با اشاره به میکانیزم تأمین عدالت برای عموم شهروندان افغانستان گفت که عدالت را تنها شخص نمی تواند در یک جامعه نهادینه سازد بلکه با ایجاد یک نظام سیاسی مبتنی بر کثرت گرایی و ارزش های دموکراتیک می توان عدالت را تأمین و برای نسل های آینده به میراث گذاشت.
وی در همین زمینه از تلاش های رییس جمهور افغانستان در راستای توسعه دولت سازی بر اساس عدالت اجتماعی و ارزش های دموکراتیک سپاسگزاری نموده وتاکید کرد که باید همه متوجه باشیم که دولت سازی بدون ملت سازی، نه تنها کامل نیست که سخت آسیب پذیر هم می باشد.
استاد سرور دانش با اشاره به روحیه هم پذیری میان شهروندان افغانستان گفت که در شرایط حاضر هر قدمی که بسوی صلح برداشته شود مردم افغانستان از آن استقبال می کند؛ زیرا به تجربه ثابت شده است که پیروزی هیچ قوم و گروهی از طریق جنگ در افغانستان ممکن نیست. 
معاون رییس جمهور گفت که تکثر قومی، مذهبی و فرهنگی در افغانستان یک واقعیت انکار ناپذیر است و ایجاد دشمنی میان اقوام افغانستان به خاطر حذف یک دیگر، باعث فاجعه می گردد. وی تأکید ورزید که قوم بزرگ هزاره راهبرد مختلط مدنی و فرهنگی را با تعامل مثبت با همه اقوام افغانستان دارد و ما هیچگاه با هیچ قومی بر علیه یک قوم دیگر متحد نمی شویم.
وی افزود که ما دسترسی به عدالت اجتماعی را از طریق همدلی با دیگر اقوام و تعامل با حکومت می دانیم و انزوای سیاسی را به هر دلیلی که باشد به نفع نمی دانیم.
معاون رییس جمهور با اشاره به روحیه سیاسی واراده آزاد مردم در نظام دموکراسی تصریح کرد که مردم افغانستان در مسایل سیاسی استقلال نظر و درایت خود را دارد و مردم هزاره نباید به خاطر تعلقات زبانی یا مذهبی با کشور های دیگر، وابسته تلقی گردد.
استاد دانش در این همایش سیاسی مشورتی هواداران حزب وحدت اسلامی افغانستان با اشاره به سابقه درخشان این حزب گفت که حزب وحدت در طول حیات سیاسی خود یکی از ارکان مهم و سازنده در کشور بوده است و برای نقش و جایگاه مقتدر خود می بایست که اصلاحات اساسی در اساسنامه و پالیسی های حزب ایجادگردد تا این حزب با استفاده از کدر های جوان و متخصص بتواند مطابق مقتضیات زمان پویایی سیاسی اش را در راه تامین مطالبات شهروندی مردم افغانستان تقویت ببخشد.
منبع:دفترمطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری

قانونپوه سرور دانش معاون رئیس جمهور جنرال مراد علی مراد را به حیث معین ارشد امور امنتی به کارمندان وزارت داخله معرفی کرد

جنرال مراد علی مراد معین ارشد امور امنیتی وزرات داخله، جانان بارکزی معاون اول، امین الله کریم معین اداری و عبدالخلیل بختیار معین مبارزه ...